slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Ewakuacja szkoły

włącz .

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA ALARMOWA


I EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA

 

POŻARU

 

 

dla

Zespołu Szkół Nr 4

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1

32-300 Olkusz

 

 

Olkusz, listopad 2016 r.

 

 

I.                   SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK POŻARU

W wypadku powstania pożaru na terenie szkoły należy:


1. Zachować spokój i nie wywoływać paniki.

2. Zawiadomić telefonicznie lub przy pomocy innych środków łączności:

 1. Straż Pożarną - nr tel. 998
 2. Dyrektora szkoły

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą pożarną należy wyraźnie podać:

 1. nazwę szkoły,
 2. dokładny adres,
 3. określić w przybliżeniu co się pali i gdzie (piwnica, klasa, itp.)
 4. imię i nazwisko wzywającego,
 5. numer i telefon wzywającego

Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie przyjęto.

4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

- Pogotowie Ratunkowe – telefon 999
- Policję – telefon 997
- Pogotowie Energetyczne – telefon 991
- Numer alarmowy - 112

5. W razie powstania pożaru w godzinach nauki w szkole należy zaalarmować personel
i młodzież umownym znakiem alarmowym. Decyzje o uruchomieniu sygnału alarmowego w szkole wydaje:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Z-ca dyrektora,
 3. Upoważnione osoby.


Jako sygnał alarmowy na wypadek powstania pożaru usłała się trzy kolejne dzwonki - sygnał dźwiękowy przerywany 2-3 sek. dzwonek 2-3 sek. przerwa (--- --- ---).


Dodatkowo komunikat o ewakuacji będzie podawany przez radiowęzeł

 

6. Do czasu przybycia straży pożarnej należy:

 1. przystąpić do ewakuacji zgodnie z ustalonym planem,
 2. podjąć akcję gaśniczą przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,
 3. wystawić przed wejściem do budynku szkoły osobę, która wskaże straży pożarnej najkrótszą drogę do pożaru.

II. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

Z uwagi na obecność dużej ilości młodzieży, która łatwiej niż dorośli może ulec panice, alarmowanie w wypadku pożaru winno odbywać się wyłącznie przy pomocy ustalonych sygnałów, Pamiętać należy, że najgroźniejszą przeszkodą prawidłowej i skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej w warunkach szkoły jest zawsze możliwość wybuchu paniki, która jest następstwem nagle występującego niebezpieczeństwa.

 1. Szczegółowy plan ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku szkolnym.
 2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim
  postępowania.
 3. Alarm rozpoczyna się trzema kolejnymi dzwonkami.
 4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach
  rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustalonym regulaminem. Należy przeciwdziałać
  każdemu odruchowi paniki wśród młodzieży. Nauczyciel określa jak młodzież ma
  opuszczać klasę.
 5. Młodzież i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne, zabierają przedmioty przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni). Nauczyciel staje obok drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu porządku i opuszcza klasę ostatni upewniając się, że nikt nie został w pomieszczeniu. Młodzież opuszcza pomieszczenia w szyku uporządkowanym - parami. W wypadku ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w czasie przerwy, ewakuację młodzieży prowadzą nauczyciele, którzy odbywali  zajęcia z daną klasą.
 6. Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach.
 7. Uczący zabezpiecza dokumentację (dzienniki szkolne) zabierając je ze sobą.
 8. W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej należy natychmiast otworzyć lub wybić okna znajdujące się w pobliżu, aby wypuścić dym i zapewnić dostęp świeżego powietrza.
 9. Drzwi do pomieszczeń, z których przenika dym należy szczelnie zamknąć. 
 10. Przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie zatracić kierunku
  i orientacji, w pozycji pochylonej z ustami zasłoniętymi chusteczką. Jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację dzieci przez okna prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu Straż Pożarna. We wszystkich przypadkach ratowania przez okno, należy szczelnie zamykać wszystkie drzwi
  i pozostałe okna w pomieszczeniu w celu zapobiegania przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie.
 11. Po wyprowadzeniu młodzieży na zewnątrz budynku szkoły nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji młodzieży powinni osobiście sprawdzić stan klasy na podstawie imiennej listy z dziennika. W przypadku nieobecności jakiegoś ucznia należy natychmiast fakt ten zgłosić dowódcy Straży Pożarnej przez Dyrektora szkoły. Samowolne oddalanie się młodzieży jest zabronione.


Ustala się boisko szkolne jako miejsce wyprowadzenia młodzieży.

 1. Zamknięte pozostają: sala informatyczna i biblioteka. Opiekunowie tych pomieszczeń dokładnie sprawdzają czy nie pozostał w nich żaden uczeń, zamykają sale, klucze
  do nich zdają Dyrekcji.
 2. Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie ma lekcje, aż do odwołania alarmu.
 3. Właściciele samochodów parkujących przed szkołą zobowiązani są do zabrania pojazdów w bezpieczne miejsce.
 4. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą odebrać płaszcze z szatni dla całej klasy.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

 1. Równolegle do zaalarmowania straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo -
  gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.
 2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor lub osoba zastępująca go, a w razie ich nieobecności jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
 3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna:
  1. w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,
  2. wyłączyć dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasić wodą instalacji
   i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),
  3. usunąć z miejsca pożaru bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,
  4. nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

e.       otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,

  1. wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.

Plan ewakuacji młodzieży i personelu Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu  stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Załączniki:

Zał. 1. Rys. przedstawiający rzut parteru wraz z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i kierunkiem ewakuacji.

Zał. 2. Rys. przedstawiający rzut I piętra wraz z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i kierunkiem ewakuacji.

Zał. 3. Rys. przedstawiający rzut II piętra wraz z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i kierunkiem ewakuacji
Zał. 4.  Wykaz osób odpowiedzialnych za ewakuację uczniów Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

 

 

 

 

 

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

 • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00