slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Opiekun samorządu: mgr Justyna Krzemień  

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca:

Justyna Grendys

Zastępca:

Oskar Kocyba

Skarbnik:

Aleksandra Kałużna

Sekretarz:

Paulina Nawara

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W OLKUSZU

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.                       

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
 4. Prawo wyboru wraz z Dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów. 
 5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych zainteresowań.
 7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
 8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
 9. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
 7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
 8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.
 9. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 10. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).
 11. Opiniowanie skreślenia ze szkoły uczniów, którzy po wykorzystaniu wszystkich kar statutowych nie wykazali chęci poprawy.

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz
 3. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 20 września.
 4. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie: Uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządów Klasowych
 5. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz 
 6. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas I– IV w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
 7. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.
 8. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU  lub jego członków.

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
 2. Fundusze samorządów mogą być tworzone: z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez ,z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze sprzedaży artykułów spożywczych i biurowych na miarę potrzeb uczniów, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje           i organizacje oraz osoby prywatne.

VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły,których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

VII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.
 6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

Opracowała:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

mgr Justyna Krzemień

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

 • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00