slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Statut Szkoły

włącz .

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w OLKUSZU

ul. LEGIONÓW POLSKICH 1

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W  OLKUSZU (tekst jednolity)

 

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2 ORGANY ZESPOŁU ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ 3 CELE I ZADANIA ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 5 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

ROZDZIAŁ 6 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 7 RODZICE A SZKOŁA

ROZDZIAŁ 8 UCZNIOWIE A SZKOŁA

ROZDZIAŁ 9 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ROZDZIAŁ 10 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

ROZDZIAŁ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu - zwany dalej Zespołem.

2. Szkoła jest szkołą publiczną i posiada swą siedzibę w budynku przy ul. Legionów Polskich 1 w Olkuszu.

3. Szkoła jest powiatową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Olkuski, a organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2

1. Typy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 noszą nazwę:

1) Technikum Nr 4;

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

2. Profile, zawody i specjalności, w których szkoła kształci uczniów: 

1) Technikum Nr 4:

a) technik budownictwa,

b) technik ochrony środowiska,

c) technik usług fryzjerskich,

d) technik hotelarstwa,

e) technik urządzeń sanitarnych,

f) technik drogownictwa,

g) technik renowacji elementów architektury,

h) technik żywienia i usług gastronomicznych.

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4:

a) murarz-tynkarz,

b) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

c) monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych,

3. Dopuszcza się wprowadzenie nowych zawodów zgodnych z odrębnymi przepisami.

4. Czas trwania cyklu kształcenia:

Technikum Nr 4 - 4 lata;

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 - 3 lata.

 

Rozdział 2

Organy Zespołu i ich kompetencje

§ 3

Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły;

2) Rada pedagogiczna;

3) Rada rodziców;

4) Samorząd uczniowski;

5) Rada szkoły, jeżeli zostanie utworzona.

§ 4

Dyrektor szkoły

1. Do zadań dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu, a w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

3) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych  w ustawie;

4) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkusza organizacji pracy szkoły

5) przedkładanie do zaopiniowania, radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

6) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

7) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej;

8) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

9) współpraca z samorządem uczniowskim;

10) organizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły;

11) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

12) stworzenie warunków dla prawidłowej realizacji „Konwencji o prawach dziecka’’ oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

14) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie wg zasad określonych w odrębnych przepisach;

15) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły;

16) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

17) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a) zasięgania opinii w sprawach organizacji szkoły i jej pracy,

b) ustalanie zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

c) regulaminów; pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ustalanie planu urlopów pracowników szkoły, z wyjątkiem nauczycieli dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela.

18) dysponowanie środkami określanymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; a także możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

19) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;

20) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

21) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

22) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły;

23) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

24) organizowanie i nadzorowanie sekretariatu szkoły;

25) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

26) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;

27) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

28) podanie do publicznej wiadomości  zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

29) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

30) przedstawienie radzie pedagogicznej i radzie rodziców propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

31) tworzenie zespołu, który planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na podstawie zaleceń tego zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby oraz okres udzielania tej pomocy i wymiar godzin, w którym formy pomocy będą realizowane, o czym informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim:

1) w przypadku konieczności dokonania zmian w koncepcji pracy szkoły, szkolnym programie wychowawczym i szkolnym programie profilaktyki powołuje zespół złożony z rodziców i nauczycieli  do nowelizacji tych dokumentów i analizowania zgłaszanych propozycji zmian.

3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców powierza się dyrektorowi Zespołu.

4. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego.

5. Powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły lub odwołania z tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

6. Stanowisko wicedyrektora tworzy  się w  szkole, która liczy określoną liczbę oddziałów.

§ 5

Wicedyrektor szkoły

1. Zadania wicedyrektora Zespołu to w szczególności:

1) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności;

2) kontrola szkolnej dokumentacji pedagogicznej;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nadzoru pedagogicznego;

4) współtworzenie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

§ 6

Kierownik praktycznej nauki zawodu

1. Zadania kierownika praktycznej nauki zawodu to w szczególności:

1) organizowanie i nadzorowanie prowadzenia zajęć praktycznych dla młodzieży;

2) planowanie i organizowanie praktyk zawodowych w zakładach pracy;

3) utrzymywanie właściwych stosunków z zakładami pracy w celu wzbogacania asortymentu szkoleniowo-produkcyjnego;

4) prowadzenie dokumentacji szkolenia praktycznego;

5) prowadzenie zgodnie z planem obserwacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

6) kontrola prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji szkolenia;

7) organizowanie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli zajęć praktycznych;

8) udział w pracach komisji egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego.

2. Powierzenia funkcji kierownika praktycznej nauki zawodu lub odwołania z tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

§ 7

Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania wynikające  ze statutu szkoły.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

1) dyrektor jako jej przewodniczący;

2) wszyscy nauczyciele szkoły;

3) w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

a) wszystkich wyżej wymienionych uczestników obrad obowiązuje zasada nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrań rady pedagogicznej.

3. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z koncepcją pracy szkoły.

4. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. Zebrania rady powinny odbywać się w czasie pozalekcyjnym.

5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę,  nadzoru pedagogicznego szkoły  lub co najmniej 1/3 członków rady.

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania śródrocznego i rocznego i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. Należy zaplanować przynajmniej jedno posiedzenie samokształceniowe.

7. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

1)   na podstawie informacji dyrektora CKE rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta, dla którego opracowano indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniając posiadane przez niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także do potrzeb i możliwości ucznia lub absolwenta który został objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

2) zatwierdzenie planów pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz ich nowelizacja;

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie decyzji o promocji warunkowej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

7) ustalenie regulaminu swojej pracy;

8) opiniowanie programu nauczania przedstawionego przez dyrektora a zaproponowanego przez nauczyciela;

9) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) opiniuje arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany oraz uchwala regulamin swojej działalności i  inne wewnętrzne akty prawne.

11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. do dyrektora.

12. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

1) realizacji uchwał rady pedagogicznej;

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

4) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;

5) zapoznania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

6) analizowania stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej.

13. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do:

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

2) przestrzegania dyscypliny pracy, wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły i prawa szkolnego;

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach, pracach rady i jej komisji, do których zostali powołani oraz w wewnętrznym samokształceniu;

4) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia;

5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

6) przestrzegania tajemnicy obrad rady pedagogicznej.

14. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej.

§ 8

Rada rodziców

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów mającą na celu:

1) zapewnianie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej w szkole i środowisku;

2) prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły;

3) współdziałanie z dyrektorem szkoły  i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców;

4) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe;

5) uczestniczenia w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkoły;

6) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów      i ich uzdolnienia;

7) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej organizacjom uczniowskim, samorządowi uczniowskiemu;

8) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku;

9) opiniowanie wniosków o awans zawodowy nauczycieli;

10) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną koncepcji pracy szkoły, programu wychowawczego i profilaktyki szkoły;

11) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) kompetencje rady;

2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

3) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

4. W szkole może działać rada szkoły.

§ 9

Samorząd uczniowski

1. W szkole działa samorząd uczniowski.

2. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas samorządy  klasowe.

3. Organami samorządu uczniowskiego są: rada samorządu uczniowskiego, oraz 4- osobowe prezydium składające się z: przewodniczącego,  zastępcy, sekretarza, skarbnika.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.

5. Do obowiązków  nauczyciela - opiekuna samorządu uczniowskiego należy:

1) udzielanie pomocy w realizacji tych zadań, które wymagają udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły;

2) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami;

3) informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;

4) inspirowanie nauczycieli i wychowawców do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności;

5) uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną.

6. Do obowiązków dyrektora szkoły wobec samorządu należy:

1)  Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2)  Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

3)  Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

4)  Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

5)  Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami  szkoły.

6)  Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu

§ 10

 

1. Zespół kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami  zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

2.   Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz innych szczegółowych przepisach z uwzględnieniem realizowanego w szkole programu wychowawczego  i profilaktycznego, a w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i wykonywania wybranego zawodu lub dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

2) umożliwia rozwój osobowości uczniów, kształtuje i przygotowuje do wejścia w dorosłe życie.

3. Do zadań Zespołu należy: 

1) zapewnienie realizacji ramowych planów nauczania;

2) przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych wg regulaminu określonego odrębnymi przepisami;

3) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów;

4) realizowanie indywidualnego nauczania i indywidualnego toku nauki;

5) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji przez szkołę całości procesu dydaktyczno-wychowawczego;

7) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych, bezpieczeństwa na zajęciach i higieny pracy umysłowej;

8) rozwijanie form samorządności młodzieży;

9) podnoszenie poziomu wiedzy oraz kultury osobistej;

10) kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania dla tradycji i trwałych wartości kultury narodowej.

4. Sposoby realizacji zadań Zespołu:

1) prowadzenie właściwej polityki kadrowej - zatrudnianie nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach;

2) samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wzbogacanie stanowisk pracy;

3) umożliwianie uczniom udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych;

4) współpraca z zakładami przemysłowymi ,rzemieślnikami, spółdzielniami przy organizowaniu zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, wycieczek dydaktycznych;

5) powierzenie każdego oddziału opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi na okres całego cyklu nauczania w danym typie szkoły;

6) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych;

7) organizowanie dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, sporządzanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

8) realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach edukacyjnych;

9) udzielanie pomocy materialnej uczniom, w miarę możliwości finansowych  szkoły;

10) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu , teatrami w Krakowie i Katowicach w celu przygotowania młodzieży do udziału w życiu kulturalnym;

11) umożliwianie uczniom udziału w imprezach o charakterze sportowym i turystycznym;

12) angażowanie rodziców do rozwiązywania problemów szkoły i mobilizowanie ich do czynnego udziału w życiu placówki;

13) realizowanie zadań wychowawczych na zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli w trakcie całokształtu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, wynikającego ze szkolnego programu wychowawczego.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy zespołu

§ 11

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku ucznia i jego możliwości rozwojowych, a także potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania - do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę zawodową do dnia 30 maja danego roku.

4. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie  z liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych  do użytku szkolnego.

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zawodowej, obowiązkowe dla wszystkich uczniów są organizowane w oddziałach.

8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo– lekcyjnym.

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Na zajęciach praktycznych długość przerw jest dostosowana do specyfiki prowadzonych zajęć i wynosi sumarycznie nie więcej niż 50 minut.

10. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może podjąć uchwałę, w której ustali się inny czas trwania godziny lekcyjnej zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

11. Oddziały dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek dydaktycznych.

13. Zajęcia, o których  mowa są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. Liczba uczestników poszczególnych kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych  finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

14. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyszkolnych i międzyoddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15.

15. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą .

16. Opisem strategii wspierania rozwoju ucznia i otoczenia go opieką jest Program Wychowawczy Zespołu Szkół  Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej:

1) program określa cele wychowawcze szkoły:

a) wspieranie rozwoju ucznia,

b) kształtowanie wartości społecznych,

c) kształtowanie sylwetki absolwenta szkoły, przygotowanego do pełnienia w życiu funkcji społecznych, rodzinnych, zawodowych, obywatelskich.

2) strukturę programu wychowawczego szkoły tworzą:

a) corocznie określane harmonogramem działań wychowawczych znaczące wydarzenia  w życiu szkoły,

b) działania wychowawców klasowych określone programem wychowawczym każdej klasy,

c) działające w szkole organizacje szkolne i ich zadania,

d) realizowane programy skierowane do młodzieży określone w harmonogramie działań wychowawczych.

3) zadania programu wychowawczego szkoły to w szczególności:

a) wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

b) wychowanie moralno - etyczne,

c) wychowanie do rzetelności i uczciwości w pełnieniu swojej roli,

d) wychowanie prozdrowotne, prorodzinne i proekologiczne,

e) rozwijanie samorządności uczniowskiej,

f) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

4) do realizacji programu wychowawczego szkoły zobowiązani są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

17. Wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  i rodziców opisuje Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej.

1) cele programu profilaktyki:

a) kształtowanie postaw zgodnych z uniwersalnymi, akceptowanymi społecznie wartościami,  normami i zasadami,

b) pomoc (w ramach możliwości szkoły) uczniom, którzy są uzależnieni od nikotyny, alkoholu, narkotyków,

c) stworzenie środowiska wychowawczego wolnego od przemocy i agresji,

d) promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

2) program obejmuje:

a) przeciwdziałanie narkomanii, działania profilaktyczne związane z AIDS, z przynależnością do sekt, z przemocą,

b) realizację programów profilaktycznych, warsztaty psychologiczne, lekcje wychowawcze,

c) współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowawczą i opiekuńczą rolę szkoły, 

d) kierowanie osób wymagających pomocy do właściwych instytucji, 

e) realizację programów prozdrowotnych, 

f) działalność pozalekcyjną szkoły (wycieczki, koła zainteresowań).

3) szczegółowe formy realizacji programu profilaktyki, podejmowane działania oraz ich zakres określa się corocznie;

4) do realizacji programu profilaktyki zobowiązani są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły;

5) istotnym obszarem działań profilaktycznych szkoły jest realizacja zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

18. Nauczyciele szkoły obok  zadań wychowawczych i profilaktycznych wykonują również  działania opiekuńcze odpowiednie do istniejących potrzeb.

19. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną  polegającą w szczególności na:  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

20. Zadania te realizowane są we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem, policją, centrum pomocy rodzinie i innymi instytucjami.

21. Szkoła może udzielać pomocy materialnej i stypendialnej uczniom zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

§ 12

Praktyczna nauka zawodu

1. Integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego jest praktyczna  nauka zawodu odbywająca się zgodnie z planami nauczania i harmonogramem zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

2. Zajęcia praktyczne odbywają się pod nadzorem nauczycieli nauki zawodu.

3. Zakłady pracy, w których uczniowie odbywają praktykę zawodową stanowią bazę praktycznego przygotowania uczniów do zawodu.

4. W zakresie procesu dydaktyczno – wychowawczego, którego celem jest praktyczne przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu, kierownicy zakładów pracy współdziałają z kierownikiem  praktycznej nauki  zawodu. Ich obowiązki w tym zakresie określają odrębne przepisy.

5.    W przypadku rozwiązania umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a uczniem klasy wielozawodowej młodocianym pracownikiem uczeń zobowiązany jest dostarczyć nową umowę w ciągu 30 dni. Po upływie tego czasu zostaje skreślony z listy uczniów.           

 

Rozdział 5

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 13

Cele oceniania

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych    w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, a w szczególności:

1) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia, organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z misją szkoły;

5) rozwijanie w każdym uczniu poczucia odpowiedzialności za własną naukę;

6) umocnienie triady: nauczyciel – uczeń – rodzic;

7) wdrażanie do systematycznej pracy i efektywnej samooceny zgodnie z oczekiwaniami ucznia, nauczyciela, rodzica, dyrekcji szkoły, nadzoru;

8) określanie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego ucznia;

9) opisywanie rozwoju i postępów uczniów;

10) porównywanie osiągnięć szkół, określenie stopnia opanowania standardów;

11) porównanie efektywności różnych modeli kształcenia.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji      o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Zasady oceniania  wewnątrzszkolnego opisują standardy wymagań edukacyjnych, czyli oczekiwane osiągnięcia przełożone na stopnie szkolne.

1) przy opisywaniu standardów należy mieć na względzie:

a) standardy wymagań egzaminacyjnych,

b) podstawę programową,

c) programy nauczania,

d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i inne akty prawne MEN.

§ 14

Szkolne standardy osiągnięć

1. Standard - poziom jakości, umiejętności, zdolności, osiągnięć, poprzez które ktoś lub coś  jest oceniane (Longman Dictionary of Temporary English LONDON 1995).

2. Standardy edukacyjne, to są zwięzłe opisy osiągnięć uznanych za niezbędne na określonym szczeblu kształcenia, stanowią najogólniejsze wymagania programowe o szerokim zasięgu (zwykle krajowy).

3. Podział standardów:

1) edukacyjne (osiągnięć) - zwięzły opis powszechnie oczekiwanych osiągnięć ucznia na danym etapie kształcenia;

2) wymagań - wywodzą się ze standardów edukacyjnych, formułowane przez szkołę stosownie do jej programu rozwoju i zasobów.

4. Standardy osiągnięć szkolnych obejmują zakres treści i umiejętności, które uczeń powinien opanować na każdym etapie kształcenia. Przy ich budowie powinny być wykorzystane kompetencje z podstawy programowej:

1) przedmiotowe – z każdego przedmiotu i zajęć edukacyjnych;

2) kluczowe – z zadań ogólnych szkoły.

5. Tworząc standardy wymagań edukacyjnych należy uwzględnić opisy wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych.

6. Zapis standardów wymagań powinien być tak czytelny i precyzyjny, aby pozwalał w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć opanowanie lub nieopanowanie przez ucznia określonej kompetencji.

7. Podstawa programowa obejmuje wymagania podstawowe, wymagania pełne obejmuje program nauczania.

§ 15

Zasady oceniania w szkole

1. Ocenianie jest procesem, któremu uczniowie podlegają nieustannie, nie może on zatem ograniczać się do uzyskiwania ocen oraz prowadzenia zestawień statystycznych.

1) ocenianie powinno być:

a) procesem gromadzenia informacji,

b) integralną częścią procesu edukacyjnego,

c) wspieraniem szkolnej kariery uczniów i podnoszeniem ich motywacji do uczenia się.

2) mówiąc o ocenianiu należy wziąć pod uwagę:

a) planowanie procesu nauczania,

b) przebieg procesu nauczania,

c) sposoby zbierania informacji,

d) sposoby komunikowania informacji,

e) ewaluację procesu dydaktycznego.

2. Skala ocen.

1) poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych, według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
niedostateczny nd 1
dopuszczający dop 2
dostateczny dst 3
dobry db 4
bardzo dobry bdb 5
celujący cel 6

2) stosuje się skróty literowe lub oznaczenia cyfrowe oraz daty przy stopniach.

3. Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:

1) bieżące (cząstkowe) określające poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości   i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  z programu nauczania (można stosować plusy i minusy);

2) śródroczne – sumujące pracę ucznia za pierwszy semestr;

3) roczne – sumujące osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym.

4. Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni bieżących.

5. Stopień ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nie może być on uchylony  ani zmieniony.

6. Kryteria wymagań.

1) aby dokonać oceny, należy określić także wymagania na poszczególne oceny:

 a) konieczne – ocena dopuszczająca,

b) podstawowe – ocena dostateczna,

c) rozszerzające – ocena dobra,

d) dopełniające – ocena bardzo dobra,

e) wykraczające – ocena celująca.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Próbuje wykonać różne polecenia, prace, odpowiadać itp. Próbuje, czyli pracuje na lekcji  (lub w domu), ale wyniki jego działań pozostawiają wiele do życzenia. Ponadto jest to praca w dużej mierze odtwórcza: zapisuje notatki, plany, wnioski, argumenty itp. Wykonuje ćwiczenia z pomocą nauczyciela (ewentualnie innych uczniów).

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Stara się wykonać rozmaite zadania, ale pracę wykonuje nie dość dobrze, niedokładnie, niewyczerpująco, nie umie zastosować wiedzy w sytuacjach nietypowych, popełnia wiele błędów, ale pracuje samodzielnie.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Dostrzega tzn. zna i rozpoznaje sposoby rozwiązań, ale ich nie wyjaśnia, nie umie w pełni uargumentować, samodzielnie formułować wniosków. Wypowiedzi nie wyczerpują całości tematu, występują nieliczne błędy. Jednak uczeń pracuje samodzielnie, rozwiązuje problemy, rozumie polecenia, wykonuje je na ogół poprawnie, rozumie także czytany tekst.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który pracuje samodzielnie, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danego zajęcia edukacyjnego w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne, wyczerpujące, argumentuje, uzasadnia, powołuje się na cytaty z tekstu, wyczerpuje temat, dokonuje samodzielnej oceny omawianych zjawisk, nie popełnia poważnych błędów, jedynie usterki, świadomie czuwa nad poprawnością swych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który twórczo rozwija swoje uzdolnienia, jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania danego zajęcia edukacyjnego w danej klasie. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Stosuje wyrazy, wyrażenia i zwroty wzbogacające wypowiedź, zachowuje poprawną pisownię również wyjątków  i wyrazów nowo poznanych. Dobiera ciekawe, oryginalne cytaty spoza lektur poznanych na lekcji. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

7. Zadania i obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania:

1) opracowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) informowanie uczniów na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego programu nauczania;

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

4) stwarzanie uczniowi szansy uzupełniania braków;

5) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

6) dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;

7) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

8) informowanie ucznia najpóźniej na 6 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej;

9) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;

10) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania oraz o postępach i trudnościach w nauce czy też specjalnych uzdolnieniach ucznia;

11) zapoznanie się z propozycjami ocen zachowania i zaopiniowanie ich;

12) przygotowanie wymagań edukacyjnych i zestawu pytań do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

8. Zadania i obowiązki wychowawcy w zakresie oceniania:

1) zapoznanie wychowanków i rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

2) zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnymi regulaminami, zarządzeniami, zasadami bezpieczeństwa w szkole oraz procedurą interwencyjną;

3) prowadzenie teczki wychowawcy oraz dokumentowanie podejmowanych działań wychowawczych;

4) wystawienie na piśmie propozycji ocen zachowania po zasięgnięciu opinii klasy i ocenianego ucznia oraz skonsultowanie ich z nauczycielami uczącymi;

5) powiadomienie rodziców na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania oraz o konsekwencjach wynikających z ustalenia ocen negatywnych;

         a) wychowawca informuje rodzica o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych na obowiązkowym dla rodzica zebraniu , a w razie  jego nieobecności telefonicznie, informując o konieczności zapoznania się z rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi w dzienniku elektronicznym Librus i potwierdzając odbytą rozmowę zapisem w dzienniku,

           b) w razie braku kontaktu osobistego lub telefonicznego z rodzicem wychowawca zobowiązany jest do wysłania pisemnej informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych listem poleconym.

6) formułowanie opinii o uczniu, który złożył podanie z prośbą o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych;

7) powiadomienie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o terminie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

8) umożliwianie podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9. Zadania i obowiązki rodziców w zakresie oceniania:

1) systematyczne uczestnictwo w zebraniach i „dniach otwartych”;

2) współpraca z wychowawcą i nauczycielami w celu kontrolowania postępów  w nauce  i zachowaniu dziecka;

3) usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach w terminie i formie określonej w statucie;

4) wspieranie dziecka w problemach edukacyjno – wychowawczych, uczestniczenie w pedagogizacji rodziców;

5) zaopatrzenie dziecka w niezbędne akcesoria szkolne: podręczniki, obuwie zamienne, strój gimnastyczny itp.;

6) zapoznanie się z przewidywanymi ocenami rocznymi co najmniej na 5 dni przed klasyfikacją końcoworoczną podczas obowiązkowego dla rodzica zebrania w szkole lub po odbyciu rozmowy telefonicznej z wychowawcą zapoznanie się z przewidywanymi ocenami rocznymi w dzienniku elektronicznym Librus. Potwierdzeniem tej ostatniej formy poinformowania rodzica o przewidywanych ocenach rocznych jest zapis w dzienniku sporządzony przez wychowawcę. 

10. Zadania i obowiązki ucznia w zakresie oceniania:

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach;

3) regularne odrabianie zadań domowych;

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;

5) pisanie każdej pracy kontrolnej;

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach;

7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym;

8) posiadanie wymaganych podręczników;

9) nadrobienie zaległości wynikających z absencji, a w przypadku zajęć praktycznych zaliczenie ćwiczeń.

11. Specjalne okoliczności związane z ustalaniem ocen:

1) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub niepublicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych           i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

a) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,

2) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków;

3) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii;

a) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”,

4) dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły;

a) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,

b) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 16

Formy oceniania

1. Ocenianie powinno spełniać postulat wielowątkowości tj. różnorodności form i metod tak, aby każdy uczeń miał możliwości do zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności.

2. W ZS NR 4 osiągnięcia uczniów sprawdza się poprzez:

1) odpowiedzi ustne:

a) kontrola bieżąca (materiał do 3 lekcji),

b) synteza po skończonym dziale programowym,

c) prezentacje,

d) dyskusje.

2) prace pisemne: 

a) kontrola bieżąca, kartkówki (materiał do 3 lekcji), 

b) sprawdziany całogodzinne,

c) testy.

3) zadania domowe:

a) referaty,

b) prace projektowe

c) inne związane ze specyfiką przedmiotu,

4) aktywność przedmiotową ucznia;

5) umiejętność korzystania z podręcznika, tekstów źródłowych, tablic matematycznych, atlasów, map, wykresów, norm itp.;

6) sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach.

3. Tryb przeprowadzania prac pisemnych:

1) nauczyciel powinien poinformować uczniów o terminie  i zakresie sprawdzianu pisemnego, testu sumującego lub syntezy po zakończonym dziale co najmniej                 z tygodniowym wyprzedzeniem wpisując w dzienniku lekcyjnym przy swoim przedmiocie odpowiednią adnotację;

2) poprawione sprawdziany i testy sumujące powinny być oddawane uczniom w ciągu  dwóch tygodni jeżeli uczeń otrzymał z nich ocenę nd, powinien ją poprawić w ciągu dwóch tygodni;

3) w danej klasie w jednym tygodniu mogą się odbywać co najwyżej 3 sprawdziany pisemne, a w ciągu jednego dnia jeden;

4) kartkówki z bieżącego materiału (z trzech ostatnich lekcji) mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi i powyższe postanowienia ich nie dotyczą;

5) prace pisemne powinny być przechowywane w szkole przez jeden rok i udostępniane 

do wglądu na polecenie osoby kontrolującej dokumentację, tj. dyrektora, wicedyrektora, kierownika kształcenia zawodowego lub na prośbę rodzica i ucznia pełnoletniego.

6) prace pisemne są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać, to zobowiązany jest uczynić to w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

 

§ 17

Kryteria ustalania ocen śródrocznych i rocznych

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego najpóźniej na tydzień przed zakończeniem I okresu.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć. edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

7. Skala rocznych ocen klasyfikacyjnych znajduje się w § 15 pkt.2.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

10. Zasady podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) o podniesienie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu może starać się uczeń, który nie opuścił bez usprawiedliwienia ani jednej godziny z tego przedmiotu;

2) chęć podwyższenia oceny uczeń powinien zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu  w formie pisemnej do 2 dni po zebraniu rodziców poświęconym informacji o ocenach;

3) nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia, w oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć tylko o jeden stopień lub utrzymać;

4) nauczyciel może przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy  i umiejętności ucznia w formie pisemnej lub ustnej w obszarze uznanym przez siebie za konieczny;

5) nauczyciel układa pytania dostosowane do kryteriów wymagań na określony stopień;

6) uczeń pisze lub odpowiada podczas lekcji w obecności klasy i nauczyciela przedmiotu lub podczas konsultacji w obecności jednego świadka – ucznia ze swojej klasy               i nauczyciela przedmiotu;

7) w razie gdy nauczyciel udowodni zdającemu brak samodzielności podczas pisania 

lub odpowiedzi, uczeń traci szansę podniesienia oceny;

8) ustalona ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania i powinna być wpisana  do dziennika najpóźniej na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

11. Zasady odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej i przeprowadzania egzaminu komisyjnego:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny;

2) zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  w formie pisemnej i ustnej obejmujący materiał z całego roku szkolnego oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

4) w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne ze swojej szkoły lub spoza (w porozumieniu z  dyrektorem tamtej szkoły);

6) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i potwierdza zapisem w dzienniku lekcyjnym (wpisu dokonuje nauczyciel uczący na str. – kontakty indywidualne z rodzicami, notatkę podpisuje uczeń lub rodzic);

7) zestawy pytań do części pisemnej i ustnej przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu  z uwzględnieniem jego specyfiki i składa u dyrektora szkoły w terminie do 3 dni  po wpłynięciu odwołań;

8) zestaw powinien zawierać:

a) dwa pytania do części pisemnej,

b) dwa pytania do części ustnej.

9) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z cz. pisemnej uczeń traci prawo przystąpienia do części ustnej;

10) w wyniku egzaminu uczeń może podwyższyć ocenę tylko o jeden stopień lub utrzymać ocenę wystawioną;

11) ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

12) z  prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

13) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

14) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

15) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

16) pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone w dniu egzaminu do sekretariatu szkoły.

 

§ 18

 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny w klasyfikacji rocznej.

4. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, prośba ta zaopiniowana przez wychowawcę powinna być złożona w sekretariacie szkoły na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Uczniowie, którzy przyjmowani są z innych typów szkół zdają egzamin klasyfikacyjny, po umożliwieniu uzupełnienia braków i wyrównania różnic programowych. Uczniowie, którzy zmieniają profil kształcenia uzupełniają braki programowe na zasadach ustalonych 

z nauczycielem danego przedmiotu po umożliwieniu przez dyrektora wyrównania różnic.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępach 3, 4, 5, 6, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępie 6, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

10. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wskazany  przez dyrektora– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                   dla odpowiedniej klasy. 

11. Uczeń, o którym mowa w ustępie 6 nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego                   z wychowania fizycznego.

12. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z opracowanym harmonogramem powiadamia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy 

i dokonuje wpisu na str. kontakty indywidualne z rodzicami (notatkę podpisuje uczeń lub rodzic).

13. O wymaganiach edukacyjnych do egzaminu klasyfikacyjnego informuje ucznia nauczyciel danego przedmiotu najpóźniej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych, potwierdzeniem jest podpis ucznia na wymaganiach edukacyjnych złożonych wraz                 z pytaniami u dyrektora szkoły najpóźniej w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

14. Forma i przebieg egzaminu klasyfikacyjnego:

1) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego;

2) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

3) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający       w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia skład komisji,

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,

4) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

15. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania       i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, pod warunkiem, że została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

16.a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni od przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

1) skład komisji  – patrz: § 18 punkt 10, 1), 2),

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub komisyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego wówczas, gdy:

1) uczeń otrzymał tylko jedną ocenę niedostateczną;

2) uczeń otrzymał dwie oceny niedostateczne.

 

Egzaminy poprawkowe:

 19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

20. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły składzie: 

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wskazany przez dyrektora- jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, nauczyciel ten  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub  w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne ze swojej szkoły lub spoza  (w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły),

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

21. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

22. O terminie egzaminu poprawkowego zgodnie z opracowanym harmonogramem informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy i dokonuje wpisu 

na str. kontakty indywidualne z rodzicami (notatkę podpisuje uczeń lub rodzic).

23. O wymaganiach edukacyjnych do egzaminu poprawkowego informuje ucznia nauczyciel danego przedmiotu najpóźniej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych, potwierdzeniem jest podpis ucznia na wymaganiach edukacyjnych złożonych wraz                 z pytaniami u dyrektora szkoły najpóźniej w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,

24. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z  wyjątkiem egzaminu  z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych,    z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

25. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności: 

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września (pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone w dniu egzaminu do sekretariatu szkoły).

27. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego  starać się o promocję 

do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

28. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana  w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do  5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

29. Skład komisji – patrz: § 18 punkt 10, 1), 2).

 

§ 19

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych   i klasyfikacyjnych.

 1. Zakres i treści programowe:

1) zakres i treść pytań do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego obejmuje materiał 

z danego przedmiotu w danym roku szkolnym, na poziom podstawowy (oceny: dop 

i dst) i ponadpodstawowy (oceny: db, bdb, cel), zgodny z wymaganiami edukacyjnymi;

2) zestaw pytań i wymagania edukacyjne przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu        z uwzględnieniem  specyfiki przedmiotu.

2.   Sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego:

1) uczeń losuje zestaw do części pisemnej, składający się z dwóch pytań na poziom podstawowy i dwóch pytań na poziom ponadpodstawowy lub rozwiązuje test zawierający pytania zamknięte i otwarte na obydwa poziomy wymagań.   Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut;

2) w części ustnej uczeń losuje zestaw składający się z 4 pytań, z których 2 pytania obejmują poziom podstawowy i 2 pytania poziom ponadpodstawowy, maksymalny czas trwania części ustnej – 30 minut;

3) pytania na poziom ponadpodstawowy dotyczą tego samego zagadnienia co na poziom podstawowy ale  rozszerzonym zakresie;

4) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części pisemnej, uczeń ma prawo przystąpienia do części ustnej.

 

Promowanie uczniów do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.

 

3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej w przeciwnym razie nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w punkcie b), wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną:

1) uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

(na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne                 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu), uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe  od oceny niedostatecznej;

2) uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę       do średniej ocen, o której mowa w punkcie f), wlicza się także roczne oceny uzyskane             z tych zajęć.

8. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową           z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 20

Organizacja spotkań z rodzicami

 1. ZS NR 4 w Olkuszu współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania

i kształcenia uczniów.

2. Na pierwszym zebraniu zorganizowanym w nowym roku szkolnym, wychowawca klasy zapoznaje rodziców z:

1) harmonogramem zebrań i „dni otwartych” w ciągu całego roku szkolnego;

2) edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami ZS NR 4;

3) wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów.

3. Obecność na zebraniu, czy „dniu otwartym” rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem w dzienniku lekcyjnym na wskazanej przez wychowawcę stronie. 

4. Podczas stałych spotkań określonych w punkcie 2 oraz w każdym terminie ustalonym wcześniej wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu                   i postępach w nauce jego dziecka.

5. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno –wychowawczych wychowawca podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia.

6. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania w formie papierowej i elektronicznej. Do kontaktu z rodzicami służy również ogólnodostępny bezpłatny dziennik elektroniczny LIBRUS.

 § 21

Sposoby przekazywania informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania                  oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

3. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących    i okresowych wynikach w nauce swoich dzieci na  organizowanych przez szkołę spotkaniach z rodzicami lub w czasie indywidualnych kontaktów z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem ZS NR 4.

4. Najpóźniej na 6 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć edukacyjnych, w obecności uczniów, fakt ten znajduje potwierdzenie  zapisem w dzienniku lekcyjnym. Uczący danego przedmiotu w dzienniku lekcyjnym wpisuje długopisem w rubryce przewidywaną ocenę śródroczną lub roczną.

5. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informację o osiągnięciach ucznia i przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych na zebraniu                 z rodzicami, które odbywa się najpóźniej na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacja o przewidywanych ocenach ma formę pisemną. W razie  nieobecności rodzica kontaktuje się telefonicznie, informując 

o konieczności zapoznania się z rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi w dzienniku elektronicznym Librus i potwierdzając odbytą rozmowę zapisem w dzienniku,

6.    Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów):

1) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę;

2) uzasadnienie oceny odbywa się w sposób ustny, w oparciu o wymagania edukacyjne, WSO i dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, podczas dni otwartych i zebrań           z rodzicami;

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 § 22

Zasady ustalania ocen zachowania

1. Ocenianie zachowania:

1) ocenianiu podlega zachowanie ucznia;

2) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych            w Statucie Szkoły.

2. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które

 ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu.

3. Ocenianie  wewnątrzszkolne w zakresie zachowania obejmuje: 

1) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

2) ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ust. 8 pkt. 6,          i w formach przyjętych w ZS NR4;

3) ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.   Kryteria ustalania ocen śródrocznych i końcoworocznych zachowania.

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych;

2) klasyfikacja śródroczna zachowania odbywa się zgodnie z terminem klasyfikacji ustalonym w harmonogramie roku szkolnego;

3) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania;

5) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywania się z  obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

6) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

7) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

8) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy

 po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracodawcy, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia:

a) wychowawca wpisuje długopisem w rubryce dziennika lekcyjnego ustaloną ocenę zachowania co najmniej na 6 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

b) nauczyciele mają obowiązek zapoznać się z wystawionymi ocenami zachowania (uwagi powinni formułować na dołączonej przez wychowawcę kartce w dzienniku),

c) brak uwag jest traktowany jako akceptacja propozycji ocen wystawionych przez wychowawcę.

9) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

5.    Zasady oceniania zachowania:

1) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia trzy obszary,              w obrębie których dokonywana jest ocena:

a) Frekwencja – max. 20p. (40% ogółu punktów),

b) Postawa – max. 15p. (30% ogólu punktów),

c) Kultura osobista – max.15p. (30% ogółu punktów).

 

Frekwencja – max. 20p  40%)

 

20p. – 100% godzin uspr. w okresie

19 - 16p. – do 2% godz. nieuspr. w okresie

15 - 12p. – do 3% godz. nieuspr. w okresie

11 -  8p. – do 4% godz. nieuspr. w okresie

 7 - 4p. – do 5% godz. nieuspr w okresie

 1 – 3p.  – od 6 do 29 %godz. nieuspr w okresie

 0p. –   30% i więcej godz. nieuspr. w okresie

 

Postawa ucznia – max.15p (30%)

 

15 - 13p.

- w stosunku do swoich możliwości uzyskuje maksymalne wyniki,

- prowadzi intensywne samokształcenie co przynosi osiągnięcia naukowe, artystyczne sportowe lub inne, reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- zawsze dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań,

- swoją konsekwencją daje przykład innym,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa, wewnętrznych regulaminów oraz prawidłowo reaguje na zagrożenia.

12 - 10p.

- w stosunku do swoich możliwości uzyskuje dość wysokie wyniki,

- dba o samodoskonalenie, angażuje się w sposób widoczny w sprawy szkoły i klasy,

- zwykle dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań,

- stara się wypełniać obowiązki ucznia (pod jego adresem w tym względzie pojawiły się dwie uwagi),

- w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa prawidłowo zareagował na zwróconą mu uwagę.

9 - 7p.

- w stosunku do swoich możliwości uzyskuje przeciętne wyniki w nauce,

- z własnej inicjatywy zwraca się o pomoc, angażuje się w sprawy szkoły i klasy         na wyraźne polecenie nauczyciela, ale z powierzonych zadań dobrze się wywiązuje,

- zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów,

- ma na swym koncie sporadyczne zastrzeżenia co do wypełniania obowiązków ucznia

(5-6 w semestrze),

- kilkakrotnie zlekceważył zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.

6– 4p.

- w stosunku do swoich możliwości uzyskuje raczej niskie wyniki w nauce, zawsze korzysta z oferowanej mu pomocy pod presją nauczyciela czy rodziców, 

- nie zawsze dobrze się wywiązuje z powierzonych mu zadań na rzecz szkoły lub   

  klasy,       

- często nie dotrzymuje ustalonych terminów,

- ma na swym koncie zastrzeżenia co do wypełniania obowiązków ucznia i podjętych zobowiązań (5 – 6 w semestrze),

- jego zachowanie stwarza zagrożenie, ale reaguje na zwróconą mu uwagę.

 

3 -1p.

- w stosunku do swoich możliwości uzyskuje zdecydowanie zbyt niskie wyniki, 

w nauce sporadycznie korzysta z oferowanej mu pomocy pod presją nauczyciela     czy rodziców,

- z powierzonych mu przez wychowawcę czy nauczyciela zadań źle się wywiązuje,

- rzadko dotrzymuje ustalonych terminów i podjętych zobowiązań,

- ma na swym koncie liczne zastrzeżenia co do wypełniania obowiązków ucznia (ponad    6 w semestrze),

- jego zachowanie stwarza zagrożenie, czasami nie reaguje na zwracaną mu uwagę.

 

0p.

- w stosunku do swoich możliwości uzyskuje bardzo niskie wyniki w nauce,              nie korzysta  z oferowanej mu pomocy,

- jest bierny, nie wykazuje żadnego zainteresowania sprawami szkoły czy klasy i swoją postawą zachęca innych do aktywności,

- nigdy nie dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań,

- ignoruje szkolne regulaminy i zarządzenia,

- stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażając ich życiu lub zdrowiu bądź naruszając ich bezpieczeństwo,

- świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli 

lub innych osób.

 

Kultura ucznia – max.15p (30%)

 

15 – 13p.

- jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

- jest wolny od nałogów, swoją postawą zachęca innych do wyjścia z uzależnienia,

- wzorowym zachowaniem poza szkołą sławi jej dobre imię,

- zawsze dba o swój wygląd i jest stosownie ubrany, zgodnie y zasadami zapisanymi     w programie wychowawczym.

12 – 10p.

- jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach zachowuje kulturę słowa, umie dyskutować,

- jest wolny od nałogów,

- dba o higienę i wygląd zewnętrzny.

9 – 7p.

- zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie nie panując               nad emocjami,

- sporadycznie (1 – 2 razy) stwierdzono, że palił papierosy  na wycieczce lub podczas wyjść grupowych (nigdy w szkole), zawsze właściwie zareagował na zwracaną 

mu uwagę,

- dba o higienę i wygląd zewnętrzny, sporadycznie należało zwrócić mu uwagę.

6 – 4p.

- zachował się nietaktownie, nie panując nad emocjami użył niekulturalnego słownictwa   w rozmowie lub dyskusji,

- kilkakrotnie (3-4 razy) stwierdzono, że pali papierosy na wycieczce lub podczas wyjść grupowych (nigdy w szkole), reaguje na uwagi kierownika wycieczki, opiekunów,

- niezbyt dba o wygląd i higienę, ale reaguje na zwracane uwagi.

3 -1p.

- często bywa nietaktowny, czasem używa wulgaryzmów w rozmowach  

  lub  dyskusjach,

- pali papierosy przed budynkiem szkoły (nigdy w szkole),

- nie dba o wygląd zewnętrzny i higienę, ale reaguje na zwracane uwagi,

- otrzymał przynajmniej jedną uwagę dotyczącą używania na lekcji telefonu komórkowego.

Op.

- zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet     o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji,

- pali papierosy w budynku szkoły, był pod wpływem alkoholu lub środków    psychoaktywnych na wycieczce, w szkole lub poza szkołą narażając jej dobre imię,

- do szkoły docierają  uwagi o jego złym zachowaniu,

- bardzo często jest ubrany niestosownie i nie dba o higienę, nie reaguje na zwracane uwagi,

- otrzymał dwie uwagi dotyczące używania na lekcji telefonu komórkowego,

-  łamie zakaz dotyczący rejestrowania i upowszechniania bez pozwolenia nauczyciela  wypowiedzi lub scen z życia szkoły,

- narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację,

- rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne.

 

2) oceny wystawia się według następujących zasad:

a) uczeń ukarany upomnieniem wychowawcy nie może otrzymać oceny wyższej      niż poprawna,

b) uczeń ukarany naganą wychowawcy lub upomnieniem dyrektora nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia,

c) uczeń ukarany naganą dyrektora otrzymuje ocenę naganną,

d) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia,

e) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny niż poprawna,

f) w innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach

 i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:

 

Łączna liczba punktów Ocena całościowa

50 – 44 wzorowa

43 – 37 bardzo dobra

36 – 26 dobra

25 – 15 poprawna

14 – 8 nieodpowiednia

7 i mniej naganna

 

g) w przypadku rażącego złamania statutu szkoły, zasad współżycia społecznego oraz

ogólnie przyjętych norm etycznych istnieje możliwość obniżenia oceny zachowania ucznia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, a przed zakończeniem zajęć  dydaktyczno – wychowawczych. O możliwości obniżenia oceny zachowania wychowawca powinien poinformować rodziców (prawnych opiekunów),

h) na ocenę zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, które zaistniały poza szkołą, 

       jeżeli zostały one zgłoszone do szkoły przez osoby lub  instytucje,

i) ocena zachowania zatwierdzona przez radę pedagogiczną jest ostateczna i nie podlega zmianie.

6. Sposoby przekazywania informacji o ocenach zachowania:

1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2) najpóźniej na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest  zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów)         o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej;

3) wychowawca informuje rodzica o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  na obowiązkowym dla rodzica zebraniu , a w razie  jego nieobecności telefonicznie, informując o konieczności zapoznania się z roczną oceną  klasyfikacyjną zachowania w dzienniku elektronicznym Librus i potwierdzając odbytą rozmowę zapisem w dzienniku. W razie braku kontaktu osobistego lub telefonicznego z rodzicem wychowawca zobowiązany jest do wysłania pisemnej informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej listem poleconym.

 

4) na dwa dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceny zachowania muszą być ostateczne.

7. Zasady podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócenia się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2) prośba w formie pisemnej powinna być złożona u wychowawcy do dwóch dni             po zebraniu rodziców poświęconemu informacji o ocenach;

3) wychowawca ponownie analizuje wystawioną ocenę w obecności samorządu klasowego, a po wysłuchaniu argumentów ucznia podwyższa ocenę lub ją utrzymuje.

8. Tryb odwołania od oceny zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastrzeżenia powinny być złożone na piśmie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3) w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany prze dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

 e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

4) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  od ustalonej wcześniej oceny, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

5) z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen, protokół powinien zawierać:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu

 § 23

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny   za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 24

Obowiązki nauczyciela

1. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) codzienne przygotowanie się do zajęć dydaktyczno –wychowawczych;

2) podnoszenie swoich wiadomości merytorycznych i umiejętności metodycznych   w zorganizowanych formach doskonalenia oraz w ramach samokształcenia;

3) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie przepisów;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji, przestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły, pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów;

6) realizacja programów nauczania;

7) jawność i dokumentowanie oceniania wiadomości i umiejętności uczniów;

8) informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

9) współpraca z prawnymi opiekunami uczniów;

10) wytwarzanie w szkole dobrej atmosfery pracy;

11) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych;

12) realizowanie zajęć edukacyjnych zgodne z wybranym programem nauczania;

13) utrzymywanie czystości, ładu i porządku w powierzonej pod opiekę sali lekcyjnej            oraz  reagowanie na naganne zachowanie się uczniów w zakresie przestrzegania zasad higieny i czystości w szkole;

14) efektywne wykorzystywanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym środków dydaktycznych;

15) podmiotowe traktowanie ucznia oraz bezstronność i obiektywizm w ocenie ich wiadomości      i umiejętności;

16) dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz przyjętego w szkole programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia lub opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających (PDW), lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym(IPET), ponadto dostosowanie metod pracy 

z uczniem.

17) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i środki dydaktyczne;

18) dbanie o godność zawodu nauczyciela;

19) wzbogacanie swojego warsztatu pracy;

20) wzbogacanie form pracy z uczniami zdolnymi.

2. Nauczyciel ma obowiązek sprawowania opieki nad uczniami i odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, podczas zajęć poza terenem szkoły  i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.

3. Opiekę podczas wycieczek i imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez szkołę sprawuje kierownik wycieczki mający odpowiednie uprawnienia i opiekunowie w zależności    od liczby uczestników i miejsca wycieczki:

1) wycieczka autokarowa – 1 opiekun na 15 osób;

2) wycieczka pociągiem – 1 opiekun na 10 osób;

3) turystyka kwalifikowana ( rajdy, spływy kajakowe, wycieczki górskie) – 1 opiekun       na 10 osób.

4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji,           nie podlega zasadom obowiązującym przy wycieczkach turystyczno-krajoznawczych:

1) w przypadku organizowania tego typu wyjścia nauczyciel jest zobowiązany co najmniej         w przeddzień wypełnić „kartę wyjścia” i złożyć ją u wicedyrektora szkoły oraz odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

5. Kierownik wycieczki lub imprezy turystyczno- krajoznawczej w ciągu 7 dni po jej zakończeniu przygotowuje pisemne rozliczenie finansowe, które przedkłada dyrektorowi szkoły oraz zainteresowanym rodzicom podczas zebrania lub „ dnia otwartego”.

6. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych, wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie        z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

8. Nauczyciele prowadzący  zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest            w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

9. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, który prowadzi dokumentację pracy zespołu.

10. W szkole pracują szkolne zespoły przedmiotowe:

1) zespół  przedmiotów humanistycznych;

2) zespół języków obcych;

3) zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;

4) zespoły przedmiotów zawodowych;

5) zespół sportu i sportów obronnych.

 

§ 25

Zadania szkolnych zespołów przedmiotowych

1. Zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku          w szkole;

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów, warsztatów szkolnych, a także       w uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

§ 26

Obowiązki wychowawcy klasowego

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad zespołem klasowym wychowawcy.

2. Do podstawowych zadań wychowawcy należą:

1) stała troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia się;

2) współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie szczególnie w zakresie:

a) koordynacji terminów prac domowych, repetycji i sprawdzianów w celu zmniejszenia obciążania uczniów,

b) informowanie o trudnościach w nauce z powodu obniżonej sprawności psychicznej, dysleksji, dysortografii.

3) współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania                     i kształcenia uczniów, uwzględniając prawo rodziców do:

a) znajomości programu wychowawczego szkoły,

b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii           na temat pracy szkoły.

4) organizowanie życia kulturalnego klasy, wspólne oglądanie spektakli teatralnych                    i filmowych, organizowanie dyskotek  i  innych imprez klasowych;

5) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych;

6) organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce;

7) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, w szczególności:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, teczki wychowawcy,

b) wypisywanie świadectw szkolnych, dyplomów i opinii,

c) sporządzanie zestawień statystycznych i analitycznych dotyczących klasy,

d) organizowanie stałych spotkań z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał, 

e) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie  ze Statutem, poleceniami dyrekcji szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.

8) składanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym arkusza klasyfikacji i analizy skuteczności dydaktycznej i wychowawczej swojej pracy;

9) organizowanie i udział w spotkaniach z rodzicami;

10) występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;

11) informowanie o terminach egzaminów.

 § 27

Zadania pedagoga szkolnego

1.  Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę na wniosek rady pedagogicznej  samorządu szkolnego lub rady rodziców zatrudnia nauczyciela – pedagoga szkolnego posiadającego pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela – pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor szkoły.

3. Nauczyciel – pedagog szkolny jest członkiem rady pedagogicznej.

4. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) praca ogólno-wychowawcza na terenie szkoły;

2) profilaktyka wychowawcza;

3) działania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów;

4) indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna;

5) współpraca na bieżąco z dyrekcją, wychowawcami, pielęgniarką i radą rodziców  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami  i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym a zajmującymi się problemami opieki

 i wychowania;

7) przedstawianie dyrekcji i radzie pedagogicznej okresowych informacji na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów  szkoły.  

 

§ 28

1. Dyrektor powołuje w szkole koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

2. Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;

2) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej;

3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określenie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które są uwzględnione w planie pracy szkoły na dany rok szkolny;

4) koordynowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego;

5) udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

6) pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami  a odpowiednimi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży;

7) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły;

8) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

9) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 § 29

Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy            o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. W bibliotece szkolnej gromadzone są książki, czasopisma, programy nauczania, środki audiowizualne i inne materiały niezbędne do realizacji planu wychowawczo-dydaktycznego szkoły.

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) udostępnianie zbiorów;

2) rozmowy z czytelnikami o książkach;

3) poradnictwo w doborze lektury;

4) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego;

5) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, organizacjom uczniowskim potrzebnych materiałów literackich;

6) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie;

7) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek;

8) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. apeli bibliotecznych, recenzji książek, dyskusji                  nad książkami;

9) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) opracowanie biblioteczne zbiorów;

11) opracowanie techniczne;

12) klasyfikowanie wg systemu UKD;

13) katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie;

14) selekcja zbiorów/materiałów zbędnych, zniszczonych;

15) konserwacja zbiorów;

16) organizacja warsztatu informacyjnego;

17) wydzielenie lektur szkolnych;

18) wydzielenie księgozbioru podręcznego;

19) prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego książek;

20) udostępnianie zbiorów do wypożyczania w ciągu pięciu dni w tygodniu;

21) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki w tym:

a) terminarza zajęć dydaktyczno wychowawczych przeprowadzonych w bibliotece,

b) terminarza ważniejszych imprez czytelniczych.

22) uzgadnianie stanu majątkowego;

23) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentacje biblioteki;

24) udział w kontroli księgozbioru;

25) przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki przy zmianie nauczyciela bibliotekarza.

6. Nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. 

 

Pracownicy niepedagogiczni szkoły

7. W szkole zatrudnieni są pracownicy ekonomiczni i administracyjni; do ich zadań należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw administracyjnych, kadrowych, dokumentacji działalności szkoły, sprawozdawczości;

2) prowadzenie archiwum, magazynu, ksiąg inwentarzowych szkoły i ksiąg finansowych. 

8. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi; do ich zadań należy utrzymywanie pomieszczeń budynku i posesji szkoły w odpowiednim stanie.

 

 

Rozdział 7

Rodzice a szkoła

§ 30

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) ucznia wynikających z ustawowego obowiązku nauki należy:

1) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne, a w razie nieobecności usprawiedliwienie jej najpóźniej  do 3 dni od powrotu ucznia do szkoły.   W przypadku, gdy nieobecność trwa dłużej niż 3 dni, zawiadomienie wychowawcy o powodzie                           i przypuszczalnym terminie powrotu ucznia do szkoły;

2) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

3) wspieranie procesu nauczania i wychowania;

4) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy;

5) udzielanie w ramach swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole.

3. Obowiązek szkoły wobec rodziców:

1) głównym obowiązkiem szkoły wobec rodziców jest wspomaganie ich w wychowaniu ich dzieci;

2) nauczyciele współdziałają z rodzicami (opiekunami) w dziedzinie wychowawczej             

 i kształcącej ich dzieci ( podopiecznych);

3) uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje – zgodnie

 z ich życzeniem nauczanie przedmiotu religia / etyka według obowiązujących przepisów;

4) wszelkie uwagi, sugestie i spostrzeżenia rodziców są brane pod uwagę w pracy Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej;

5) rodzice (opiekunowie) mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów lub trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu opinii na temat pracy szkoły.

4. Wychowawcy zobowiązani są do organizowania spotkań z rodzicami, stwarzających możliwość udzielania informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo znać oceny z poszczególnych przedmiotów.

6. Rodzice (opiekunowie) mogą uzyskiwać informacje o dzieciach poza zebraniami ogólnymi  odczas rozmów indywidualnych.

7. Rodzice (opiekunowie) mogą występować do dyrektora szkoły z prośbą o przesunięcie klasyfikacji lub zorganizowanie egzaminu komisyjnego zgodnie z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikacji.

8. Rodzice (opiekunowie) mogą zakwestionować ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania, o ile przy jej wystawieniu złamano procedurę określoną w wewnątrzszkolnym systemie oceniania         i klasyfikacji.

9. Rodzice (opiekunowie) powinni współuczestniczyć w organizacji wszelkiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 

Rozdział 8

Uczniowie a  szkoła

 § 31

Prawa i obowiązki ucznia

1. Prawa ucznia:

1) branie udziału w wszelkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) właściwe zorganizowanie procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły:

a) wyrażanie opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

b) przedstawianie wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

c) jawne wyrażanie opinii dotyczących życia szkoły,

d) przynależność do wybranej przez siebie organizacji uczniowskiej,

e) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentowanie szkoły  w konkursach, zawodach i innych imprezach,

f) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczny pobyt w szkole.

2. Obowiązki ucznia:

1) przestrzeganie zapisów statutu szkoły;

2) prowadzenie zeszytów przedmiotowych, przynoszenie podręczników, stroju  gimnastycznego i ubrania ochronnego na zajęcia praktyczne oraz wymaganych pomocy naukowych:

a) systematyczne przygotowywanie się i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych  i praktycznych oraz właściwe (patrz punkt 3)zachowanie się w ich trakcie,

b) współorganizowanie i uczestniczenie w uroczystościach, apelach, rajdach, zawodach sportowych, konkursach i innych formach życia szkoły.

3) zachowanie pozbawione agresji (gest, słowo, czyn) w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły:

a) na zajęciach edukacyjnych i praktycznych,

- nie zakłócanie toku zajęć nauczycielom,

- nie przeszkadzanie koleżankom i kolegom, 

- przestrzeganie form grzecznościowych i zasad kultury.

4) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz  dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) uzupełnianie braków w wiadomościach spowodowanych nieobecnością na zajęciach edukacyjnych;

6) usprawiedliwianie przez rodziców lub opiekunów prawnych, dziennych i godzinowych nieobecności w szkole do 3 dni od powrotu do szkoły w formie pisemnej lub ustnej potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym;

7) przypomnienie rodzicom lub prawnym opiekunom o konieczności powiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole do 3 dni od momentu absencji;

8) poszanowanie sprzętu szkolnego i usuwania spowodowanych przez siebie szkód we własnym zakresie; 

9) poddanie się badaniu alkomatem na polecenie dyrektora lub jego zastępcy;

10) wyłączenie i nie używanie telefonu komórkowego w czasie trwania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz egzaminów, konkursów, apeli itp.:

a) w szczególnych przypadkach (np. rodzinne zdarzenia losowe) uczeń może korzystać z telefonu po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia,

b) za zniszczenie lub zagubienie urządzenia elektronicznego szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

11) dbałość o schludny wygląd i estetykę stroju zakrywającego piersi, tors, brzuch i pośladki;

12) na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy w ciemnej tonacji (czarny, granatowy, brązowy), spodnie, spódnica do kolan lub dłuższa, sweter, żakiet, marynarka, kamizelka, do tego biała koszula, bluzka zakrywająca brzuch;

13) przestrzeganie godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły uzgodnionych z rodzicami.

§ 32

Nagrody i kary

1. Uczeń może być nagradzany przez:

1) pochwałę wychowawcy na forum klasy;

2) wyróżnienie dyrektora szkoły;

3) list gratulacyjny  wręczany rodzicom;

4) nagrody rzeczowe.

2. Uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy;

2) naganą wychowawcy na forum klasy;

3) upomnieniem dyrektora szkoły;

4) naganą dyrektora szkoły;

5) naganą dyrektora szkoły z ostrzeżeniem

6) skreśleniem z listy uczniów

7) uczeń może odpracować karę statutową na własną prośbę dwa razy w okresie pod warunkiem 100% frekwencji.

3. Skreślenia dokonuje dyrektor szkoły w drodze decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i po wyczerpaniu działań wychowawczych 

ze strony nauczycieli.

4. Uczeń może być ukarany skreśleniem z listy uczniów w szczególności za:

1) absencję z przyczyn nieusprawiedliwionych  przekraczającą 50% w miesiącu.

2) pobyt w areszcie śledczym lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstw;

3) prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji;

4) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbę karalną względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły;

5) zabór lub zniszczenie mienia szkoły lub osób;

6) działania zagrażające zdrowiu fizycznemu i  psychicznemu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

7) przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków

oraz posiadanie, przechowywanie czy rozprowadzaniem alkoholu czy narkotyków;

8) świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie;

9) otrzymanie przez ucznia drugiej nagany dyrektora z ostrzeżeniem w cyklu kształcenia;

10) dwukrotne w  cyklu kształcenia niepromowanie do klasy programowo wyższej;

11) niedostarczenie przez uczniów klas pierwszych badań przydatności do zawodu do 15 września, a w technikum żywienia i usług gastronomicznych badań sanitarno - epidemiolo-gicznych  do 30 września;

12) niedostarczenie przez uczniów przyjętych w trakcie roku lub  przenoszących się z innej szkoły: badań przydatności do zawodu w ciągu 15 dni od chwili przyjęcia do szkoły, a badań sanitarno- epidemiologicznych w ciągu 30 dni;

13) niedostarczenie przez uczniów aktualnych badań po upływie terminu ich ważności:  w ciągu 15 dni (badania przydatności do zawodu), w ciągu 30 dni (badania sanitarno – epidemiologiczne);

14) brak udziału w szkoleniu BHP organizowanym przez szkołę lub inny podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia w ciągu 14 dni od przyjęcia do szkoły.

 Procedura skreślenia

6. Jeśli uczeń popełni wykroczenie, które kwalifikuje go do skreślenie z listy uczniów należy: 

1) sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie. Sprawę należy bowiem udokumentować 

np. notatką, protokołem zeznań świadków, zaświadczeniem zgodnie z zasadą pisemności, obowiązującą w postępowaniu administracyjnym;

2) sprawdzić, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek,

za który można ucznia skreślić z listy, jeżeli tak to:

a) za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły  zwołuje się posiedzenie rady pedagogicznej, z którego sporządza się dokładny protokół. Powinny się tam znaleźć wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały,

b) wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia w postępowaniu ucznia, 

ale także cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (nie uwzględnia wyników w nauce,     a tylko zachowanie),

c) po wysłuchaniu wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, opinii samorządu uczniowskiego, przedyskutowaniu wszystkich okoliczności, dyrektor stawia wniosek      o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły,

d) członkowie rady pedagogicznej przystępują do głosowania,

e) jeżeli w wyniku przeprowadzonego głosowania rada pedagogiczna zwykłą większością głosów wypowiedziała się za skreśleniem ucznia, wówczas podejmuje ona uchwałę 

o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły,

f) decyzji rady pedagogicznej, bez względu na to czy uczeń jest skreślony z listy uczniów czy nie, dyrektor powiadamia zainteresowanego i jego rodziców (prawnych opiekunów),

g) decyzja o skreśleniu powinna zawierać: 

- numer decyzji, oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania, oznaczenie strony (ucznia), 

- podstawę prawną art. 39 ust. 2 ustawy O systemie oświaty (Dz.U. nr 137 z 2003r. Poz. 1304 ze zm.), właściwy punkt, paragraf, czy art., statutu szkoły, 

- treść decyzji,

- uzasadnienie decyzji faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie), prawne (powołanie się na statut szkoły dokładna treść zapisu w statucie).

 Tryb odwoławczy

5. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenie z listy uczniów. 

6. Usunięcie ucznia  ze szkoły za brak postępów w nauce jest niezgodne z prawem oświatowym (Zarz. Nr 29 MEN par. 11 z 1992r. w sprawie oceniania):

1) uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu wskazanegow  pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty otrzymania (nie wydania) decyzji;

2) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice, jeżeli nie ma możliwości kontaktu z rodzicami, pismo wysyła się pocztą (listem poleconym);

3) uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację, dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań i protokołem rady pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka (art. 73 KPA), protokoły rady pedagogicznej nie są objęte tajemnicą państwową;

4) jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły ma 7 dni

na ustosunkowanie się do niego, ponownie analizuję całą sprawę, bada nowe fakty:

a) jeśli przychyli się do odwołania i zmieni swoją decyzję robi to również w drodze decyzji na piśmie, 

b) jeśli podtrzymuję swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę, 

c) decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. 

5) odwołanie od kary, kierowane do dyrektora szkoły, przysługuje każdemu uczniowi w terminie 14 dni od jej otrzymania;

6) ostateczna decyzja powinna być przedstawiona zainteresowanemu oraz jego rodzicom w ciągu 7 dni;

7) odwołanie od kar skreślenia dokonuje uczeń kierując prośbę do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły;

8) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, który nadaję się w przypadkach: 

a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia,

b) ze względu na interes społeczny,

c) ze względu na wyjątkowy interes szkoły.

7. Obowiązkiem szkoły jest powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o udzielonej karze.

 

Rozdział 9

Szkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

§33

1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania warunków przyjmowania uczniów do szkół.

2.     Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną do końca maja.

3.    Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;

2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza;

3) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

  4. Dyrektor szkoły:

1) przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych;

2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy;

3) ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili

do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie;

4) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła;

5) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

5.O przyjęciu do klasy pierwszej  technikum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:

1) wyniki egzaminu przeprowadzonego na zakończenie nauczania gimnazjalnego;

2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z różnych przedmiotów w zależności od wybranego zawodu 

6. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły zasadniczej decyduje suma punktów, pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, fizyka i informatyka oraz dodatkowo wynik rozmowy  kwalifikacyjnej, gdy liczba kandydatów  przekracza liczbę miejsc.

7.Dyrektor może odstąpić od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje szkoła.

8.Kandydat do klasy pierwszej technikum może zdobyć max.200 punktów, przy czym z egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów i za oceny na świadectwie oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie maksymalnie 100 punktów.

1) Ustala się następującą punktację za oceny na świadectwie:

celujący – 20 pkt.

bardzo dobry – 18 pkt.

dobry – 15 pkt.

dostateczny – 10 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

2) Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może otrzymać co najwyżej 20 punktów, według kryteriów ustalanych rokrocznie decyzją Kuratora Oświaty

10. Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej  przyjmuje się bez egzaminu laureatów konkursów  o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej  jednego przedmiotu.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

13. Uczeń, który z przyczyn losowych przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 31 sierpnia zostanie przyjęty do klasy pierwszej w razie wolnych miejsc.

14. Na podstawie wyżej opisanego postępowania komisja ustala imienną listę przyjętych, według kolejności wynikającej z ilości uzyskanych punktów /od największej do najmniejszej/.

15. Kandydaci  powinni dostarczyć następujące  dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do szkoły zgodnie z załącznikiem pierwszym;

2) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego świadectwa;

3) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną przez dyrektora kopię tego zaświadczenia;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie;

5) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

6) kartę informacyjną;

7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

Rozdział 10

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

 § 34

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w szkole, a także podczas zajęć poza terenem szkoły, dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów(zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym) oraz przestrzega obowiązujących przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, zapewnia również uczniom korzystającym z internetu zabezpieczenie go oprogramowaniem przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów.

2. Wprowadza się następujące zasady opieki nad uczniem podczas jego pobytu w szkole:

1) uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły uzgodnionych z rodzicami;

2) podczas zajęć edukacyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel, przy czym minimalnym standardem jest jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętych w planie organizacji szkoły;

3) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły;

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie ich pod opiekę jednemu nauczycielowi;

5) ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych- na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;

6) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu właściwej opieki;

7) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką;

8) uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców (dotyczy uczniów zwolnionych z lekcji w-f i nie uczęszczających na religię).

3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz 553, z późn.zm):

1) organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

4. Nauczyciel ma prawo:.

1) do pracy w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy;

2) do szkoleń bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) do nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży;

4) do informacji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;

5) powstrzymać się od wykonywanej pracy w razie gdy warunki pracy i nauki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, zawiadamiając  o tym niezwłocznie dyrektora szkoły;

6) za czas powstrzymywania się od wykonywanej pracy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia.

5. Nauczyciel ma obowiązek:

1) znać i przestrzegać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach bhp;

2) dbać o należyty stan urządzeń, maszyn oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

3) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

4) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się            w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;

5) współdziałać z dyrekcją w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp;

6) podejmować stosowne decyzje zapobiegające powstawaniu zagrożeń w czasie sprawowania nadzoru nad uczniem poprzez:

a) kontrolę miejsc nauki i pracy oraz dróg do nich prowadzących,

b) sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć pomocy naukowych i sprzętu dydaktycznego,

c) ustalenie, czy uczniowie mogą wykonywać określone czynności, czy są przygotowani pod względem psychofizycznym,

d) pouczenie uczniów jak bezpiecznie wykonywać zlecone zadania i czynności,

e) nadzorowanie uczniów przez cały czas wykonywania zajęć mając ich w zasięgu wzroku i w razie potrzeby reagować na niewłaściwe zachowanie,

f) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich określonych przepisami na zajęciach i wycieczkach,

g) przypominanie zasad bhp, ostrzeganie przed zagrożeniami wypadkowymi.

6. Nauczyciel sprawujący nadzór nad uczniami w chwili wypadku powiadamia:

1) ustnie lub telefonicznie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku;

2) telefonicznie zawiadamia rodziców (opiekunów) o zaistniałym wypadku (numery telefonów kontaktowych są dostępne w dzienniku lekcyjnym).

 Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 § 35

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Wprowadzenie zmian w statucie może być dokonana na wniosek jednego z organów szkoły po zasięgnięciu opinii pozostałych organów i po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego szkołę.

5. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły realizuje się z budżetu organu prowadzącego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00